Rozwody

 

Sprawy o rozwód mają szczególny charakter. W jej toku regulowany jest szereg kwestii związanych nie tylko z samym rozwiązaniem związku małżeńskiego, ale także dotyczących dzieci stron. Sąd bada czy nastąpił całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, co do zasady orzeka kto jest winny jego rozkładu, ustala która ze stron i w jakim zakresie będzie wykonywała władzę rodzicielską nad ich dziećmi, a także orzeka o świadczeniach alimentacyjnych. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W skrajnych przypadkach, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nawet nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. W toku sprawy o rozwód możliwe jest również dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków po rozwiązaniu małżeństwa. Ze względu na złożony charakter tego postępowania w razie braku porozumienia małżonków co do istotnych w sprawie zagadnień postępowanie sądowe może trwać nawet kilka lat. Dobrym rozwiązaniem jest więc skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże nie tylko w sposób prawidłowy sporządzić stosowne pisma procesowe, ale także przygotować stronę na różne sytuacje, jakie mogą się mieć miejsce na rozprawie. Mieszcząca się w Bydgoszczy „Kancelaria Adwokacka Roman Wiatrowski” świadczy usługi również w tym zakresie.