Prawo rodzinne

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń: 501180889

Napisz: adwokat.wiatrowski@gmail.com

Pomoc z zakresu prawa rodzinnego

Prawo rodzinne Bydgoszcz

Prawo rodzinne reguluje szereg zagadnień, dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi, relacji osobistych i majątkowych między małżonkami, a także świadczeń alimentacyjnych. Na ich tle dochodzi do sporów, których rozwiązanie jest utrudnione w dużej mierze przez emocje osób, których one dotyczą. Ich strony nie rzadko są skłonne posunąć się do różnego rodzaju nieracjonalnych zachowań, chcąc przed  wszystkim odegrać się za krzywdy, jakie w ich ocenie zostały im wyrządzone. Zdarza się przy tym niestety, że aby osiągnąć ten cel nie zważają na dobro swoich dzieci, które bywają przez nie traktowane instrumentalnie.

Dziecko jako „karta przetargowa”

Rodzice zdają sobie sprawę, że od tego, z którym z nich dziecko zamieszka po ich rozstaniu zależy kto faktycznie będzie otrzymywał świadczenia od różnego rodzaju instytucji, a także, będzie pobierał od drugiego rodzica w imieniu dziecka rentę alimentacyjną. Wiedzą też, że im dłużej dziecko będzie z nim faktycznie przebywało, tym ma większą szansę ma to, że to u niego sąd ustali jego miejsce zamieszkania. Zdarza się, że by ten cel osiągnąć utrudniają kontakt dziecka z drugim rodzicem, oraz starają się przedstawić go dziecku jako źródło zagrożenia, natomiast w toku procesu próbują doprowadzić do sytuacji, w której samo dziecko, wypowie się na temat tego rodzica negatywnie i stwierdzi, że nie chce z nim mieszkać ani utrzymywać kontaktu. Nie zważają przy tym na cierpienie dziecka, które jest zmuszane do wypowiadania się przeciwko jednemu z rodziców i dokonania wyboru między jednym z nich.

Działania sądu w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej nad dzieckiem

Sąd rodzinny ma obowiązek czuwać przede wszystkim nad tym, aby dobro dziecka nie zostało naruszone. Z tego względu nie kieruje się interesem finansowym rodziców, ani chęcią „odegrania się” przez jednego na drugim. W sprawie ograniczenia, lub pozbawienia władzy rodzicielskiej może wszczynać postępowania z urzędu, oraz dopuszczać dowody z własnej inicjatywy – np. zwracać się do różnego rodzaju instytucji o informacje dotyczące kwalifikacji rodzicielskiej każdego z rodziców, lub zasięgać opinii biegłych. W razie nagłego i poważnego zagrożenia dobra dziecka może również w skrajnych sytuacjach podejmować działania natychmiastowe, polegające np. na odebraniu dziecka jednemu z rodziców i umieszczeniu go u drugiego z rodziców, w rodzinie zastępczej, lub placówce opiekuńczo – wychowawczej. Zdarza się przy tym, że działania sądu są przedwczesne, a zastosowane środki nieadekwatne, niemniej reakcja rodziców w takich sytuacjach, pomimo emocji, winna być wyważona, konkretna i zdecydowana.

Sprawy dotyczące świadczeń alimentacyjnych

Sąd rodzinny rozstrzyga także spory dotyczące istnienia obowiązku alimentacyjnego oraz wysokości świadczeń. W toku procesu orzeka w jakiej wysokości i na rzecz kogo świadczenia alimentacyjne mają być przekazywane. Orzeka też o zmianie wysokości tych świadczeń oraz o wygaśnięciu tego obowiązku. W sprawach tego rodzaju powód ma obowiązek wykazać istnienie i wysokość swojego roszczenia, co wymaga zgromadzenia stosownej dokumentacji i przedstawienia odpowiedniej argumentacji prawnej. Pozwany może natomiast wykazywać, że nie jest zobowiązany do alimentów na rzecz powoda, lub też, że żądanie powoda co do wysokości świadczeń alimentacyjnych jest zbyt wygórowanie. Rozstrzygnięcia w sprawach tego rodzaju mogą w bardzo istotnym zakresie zmienić sytuację finansową stron na długi okres.  

Sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aby sąd zniósł wspólność majątkową małżeńską. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy małżonkowie pozostają w faktycznej separacji i nie mogą się porozumieć w istotnych sprawach związanych z ich wspólnym majątkiem. W takiej sytuacji sąd ustala czy istnieją podstawy do takiego żądania, a nadto określa datę z którą wspólność majątkową znosi. Co istotne – może znieść ją z datą wsteczną, a orzeczenie takie jest wiążące nie tylko dla stron, ale także dla innych sądów, organów i administracji publicznej, dlatego takie orzeczenie może być bardzo pomocne w celu uchronienia przed egzekucją skierowaną do przedmiotu należącego do majątku wspólnego i pozwala uchronić w ten sposób chociaż połowę majątku, należącą do tego z małżonków, który postępowania egzekucyjnego w żaden sposób nie spowodował.

Zakres pomocy w sprawach rodzinnych

Mieszcząca się w Bydgoszczy Kancelaria Adwokacka Roman Wiatrowski” świadczy profesjonalną pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, zarówno w zakresie poradnictwa oraz przy sporządzaniu pism procesowych, jak i w toku postępowania sądowego na każdym jego etapie.

Prawo rodzinne Bydgoszcz

⭐⭐⭐⭐⭐

 

Ocena 5/5