Rozwody Bydgoszcz

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń: 501180889

Napisz: adwokat.wiatrowski@gmail.com

Kancelaria Adwokacka Roman Wiatrowski w Bydgoszczy oferuje pomoc prawną w sprawach o rozwód, w szczególności przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy.

Rozwód – kiedy może zostać orzeczony?

adwokat Bydgoszcz rozwód

Podstawą rozwiązania małżeństwa przez rozwód jest ustalenie przez sąd całkowitego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego między stronami. W toku procesu powód musi wykazać, że rozkład nastąpił w sferze psychicznej, fizycznej i gospodarczej. Sąd dokładnie weryfikuje przesłanki, analizuje zebrany materiał dowodowy i dopiero na tej podstawie orzeka rozwód.

Rozwód – kiedy nie zostanie orzeczony?

adwokat Bydgoszcz rozwody

W niektórych przypadkach sąd może nie zgodzić się na rozwód. Najczęściej do takiej sytuacji dochodzi, gdyby w jego skutek miało ucierpieć dobro małoletnich dzieci. Rozwód może także nie zostać orzeczony, gdy zostanie uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub domaga się go tylko strona, która ponosi wyłączną winę za rozkład pożycia małżeńskiego.

Specyfika, kompleksowe wsparcie

adwokat rozwody Bydgoszcz

Sprawy o rozwód mają szczególny charakter. W jej toku regulowany jest szereg kwestii związanych nie tylko z samym rozwiązaniem związku małżeńskiego, ale także dotyczących dzieci stron. Sąd bada nie tylko czy nastąpił całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Co do zasady orzeka również kto jest winny jego rozkładu, ustala która ze stron i w jakim zakresie będzie wykonywała władzę rodzicielską nad ich dziećmi, a także orzeka o świadczeniach alimentacyjnych. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W skrajnych przypadkach, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nawet nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. W toku sprawy o rozwód możliwe jest również dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków po rozwiązaniu małżeństwa, o ile nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Ze względu na złożony charakter sprawy w razie braku porozumienia małżonków co do istotnych zagadnień będących jej przedmiotem postępowanie sądowe może trwać nawet kilka lat. Dobrym rozwiązaniem jest więc skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże nie tylko w sposób prawidłowy sporządzić stosowne pisma procesowe, ale także przygotować stronę na różne sytuacje, jakie mogą się mieć miejsce na rozprawie. Kancelaria Adwokacka Roman Wiatrowski świadczy usługi również w tym zakresie.

Rozwód – zakres oferty kancelarii

adwokat rozwody Bydgoszcz

Adwokat zapewnia kompleksową pomoc prawną przydatną do uzyskania rozwodu zgodnie z oczekiwaniami reprezentowanej strony. Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

  • konsultacje prawne,
  • sporządzenie pozwu i innych pism procesowych,
  • mediacje i negocjacje,
  • pomoc w zgromadzeniu materiałów dowodowych potwierdzających przesłanki potrzebne do korzystnego rozstrzygnięcia rozwodu,
  • reprezentowanie klienta przed sądami obu instancji,
  • sporządzanie apelacji od wyroków sądowych.

Dobór najkorzystniejszego modelu postępowania

adwokat rozwód Bydgoszcz

Udział w sprawie o rozwód wiąże się z bardzo silnymi emocjami po stronie zarówno powoda, jak i pozwanego – przed sądem występują osoby, które dotychczas łączyło silne uczucie, wspólnie prowadziły gospodarstwo domowe i często razem wychowywały dzieci. Jak już wyżej wskazano – w sprawie o rozwód sąd orzeka nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa, ale także o innych ważnych kwestiach dotyczących życia osobistego zarówno stron, jak i ich wspólnych dzieci. Niestety bywa, że strony nie potrafią polubownie wypracować wspólnych rozwiązań w tym zakresie. W takiej sytuacji, aby przekonać sąd do swojego stanowiska, muszą w należyty sposób zgromadzić odpowiedni materiał dowodowy oraz przedstawić odpowiednią argumentację prawną, co dla osób nieobeznanych w przepisach i orzecznictwie może być bardzo kłopotliwe, natomiast naprawienie ewentualnych błędów w tym zakresie może być z przyczyn proceduralnych w późniejszym czasie niemożliwe. Aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji od strony formalno-prawnej oraz emocjonalnych zachowań zarówno stron jak i ewentualnych świadków, warto skorzystać z pomocy adwokata, który w sposób fachowy nie tylko udzieli pomocy od strony prawnej, ale także doradzi najbardziej praktyczne rozwiązanie, dopasowane do potrzeb i oczekiwań konkretnego klienta.

⭐⭐⭐⭐⭐

Ocena 5/5

adwokat rozwody Bydgoszcz