Upadłość Konsumencka Bydgoszcz

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń: 501180889

Napisz: adwokat.wiatrowski@gmail.com

Pomoc prawna w sprawach „upadłości konsumenckiej”

Nawet zachowując najwyższą ostrożność w sprawach finansowych zdarza się wielu osobom, że z przyczyn od siebie niezależnych (np. niezawinionej utraty pracy, nieuczciwego zachowania innych osób, konieczności podjęcia kosztownego leczenia), popadają w kłopoty finansowe, od których nie są w stanie się samodzielnie uwolnić. Kancelaria Adwokacka Roman Wiatrowski w Bydgoszczy oferuje pomoc prawną w sprawach o ogłoszenie tzw. „upadłości konsumenckiej”, przed sądami w Bydgoszczy, a – w razie potrzeby – również przed innymi sądami powszechnymi na terenie Polski.

„Upadłość konsumencka” – regulacje prawne i wymogi formalne

Możliwość ogłoszenia „upadłości konsumenckiej” (osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej) daje ustawa prawo upadłościowe z 28.02.2003 r. (t.j. Dz. U. z 18.06.2020 r., poz. 1228). Szczegółowo postępowanie w tego rodzaju sprawach zostało uregulowane w art. 491(1) – 491(24) tej ustawy. Wniosek o ogłoszenie „upadłości konsumenckiej” należy złożyć za pomocą formularza znajdującego się na stronie krz.ms.gov.pl (Portal Publiczny Krajowego Rejestru Zadłużonych) W formularzu tym należy dokładnie wskazać m.in. składniki majątku dłużnika, przysługujące dłużnikowi wierzytelności, nazwy i adresy wszystkich wierzycieli, wysokość przysługujących im wierzytelności względem dłużnika oraz terminy zapłaty poszczególnych wierzytelności. Należy także wymienić wierzytelności sporne i szczegółowo podać ich wysokość, podać źródła dochodów dłużnika oraz koszty jego utrzymania, a także podać wskazane w formularzu dane dotyczące czynności prawnych dokonanych przez niego w okresie dwunastu miesięcy przed złożeniem wniosku. Najważniejszą częścią wniosku jest jego uzasadnienie. Należy w nim możliwie szczegółowo wskazać z jakiego powodu powstało konkretne zadłużenie, jakie czynności podejmował dłużnik i wierzyciel w celu jego uregulowania, oraz dlaczego dług do tej pory nie został spłacony. Do wniosku należy dołączyć odpisy dokumentów świadczących o istnieniu i wysokości poszczególnych długów. Powinno z nich wynikać z jakiego tytułu powstała wierzytelność, kto jest aktualnym wierzycielem i jaka kwota została do zapłaty. Załączyć należy również dokumenty świadczące o tym, że dłużnik jest niewypłacany – że utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W szczególności zasadne jest dołączenie dokumentów wskazujących na wysokość opłacanych rachunków, kosztów leczenia i przejazdów, zarówno samego dłużnika, jak i osób pozostających na jego utrzymaniu.

Decyzja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie „upadłości konsumenckiej” warto jest szczegółowo rozważyć, czy takie rozwiązanie jest dla dłużnika opłacalne. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że w wyniku jej ogłoszenia cały majątek dłużnika stanie się co do zasady składnikiem masy upadłości i to syndyk będzie nim rozporządzał, a jego głównym zadaniem będzie jego spieniężenie w celu uzyskania jak największych środków na zaspokojenie wierzycieli. Co więcej – również cały majątek wspólny dłużnika i jego małżonka z momentem ogłoszenia upadłości stanie się składnikiem masy upadłości. Szczegółowe regulacje wskazują również jakie dalsze skutki pociągnie za sobą ogłoszenie tego rodzaju upadłości. Za zasadne należy więc uznać uprzednie skonsultowanie decyzji o złożeniu wniosku o jej ogłoszenie z prawnikiem.

Upadłość konsumencka – skutki przeprowadzenia postępowania upadłościowego

Co do zasady postępowanie upadłościowe w przypadku osób nie prowadzących działalności ma na celu umorzenie zobowiązań finansowych dłużnika powstałych przed ogłoszeniem jego upadłości. Aby jednak do tego celu doprowadzić dłużnik musi dochować szeregu obowiązków – ich nie dochowanie może bowiem skutkować umorzeniem postępowania upadłościowego. Sąd wyda takie orzeczenie, jeśli dłużnik będzie ukrywał swój majątek, poda we wniosku informacje niezgodne z prawdą, lub też informacje te będą niezupełne. W razie umorzenia postępowania upadłościowego wierzyciele mogą dalej prowadzić egzekucje, a skutki ich działań w tym zakresie mogą być nieodwracalne. Dlatego tak ważne jest nie tylko, aby wniosek o ogłoszenie upadłości został sporządzony należycie i odpowiednio udokumentowany, ale także, by po ogłoszeniu upadłości nie popełnić istotnych błędów proceduralnych.

Zakres oferty Kancelarii w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną przydatną do uzyskania korzystnego orzeczenia o ogłoszeniu „upadłości konsumenckiej” oraz o umorzeniu zobowiązań dłużnika. Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

  • konsultacje prawne,
  • sporządzenie wniosku i dalszych pism procesowych,
  • weryfikacja dokumentów pod kontem ich przydatności w sprawie o ogłoszenie „upadłości konsumenckiej”,
  • pomoc w zgromadzeniu dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku,
  • reprezentowanie klienta przed sądami obu instancji.

Upadłość konsumencka – dobór najkorzystniejszego modelu postępowania

Wniosek o ogłoszenie upadłości winien nie tylko zawierać wszystkie informacje wymagane w formularzu, ale także powinien być sporządzony z uwzględnieniem wszelkich interesów dłużnika. Celem Kancelarii jest nie tylko poprawne sformułowanie wniosku od strony proceduralnej i uzyskanie orzeczenia o ogłoszeniu „upadłości konsumenckiej”, ale także zadbanie, aby w toku całego postępowania upadłościowego wszelkie wymogi formalne zostały zachowane. Wszystko po to, aby dłużnik w możliwie jak najkrótszym czasie mógł skorzystać z dobrodziejstw umorzenia jego zobowiązań finansowych.

upadłość konsumencka Bydgoszcz

⭐⭐⭐⭐⭐

Ocena 5/5