Ubezpieczenia społeczne

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń: 501180889

Napisz: adwokat.wiatrowski@gmail.com

Pomoc prawna z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych Bydgoszcz

Kancelaria Adwokacka Roman Wiatrowski w Bydgoszczy oferuje pomoc prawną w sprawach o emerytury, renty i inne świadczenia z FUS, w szczególności przed sądami w Bydgoszczy i apelacyjnym w Gdańsku, a – w razie potrzeby – również przed innymi sądami powszechnymi na terenie Polski.

Problem z uzyskaniem świadczenia z FUS

emerytura renta Bydgoszcz

Uzyskanie świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych bywa nadspodziewanie trudne. Dzieje się tak nie tylko z powodu zawiłości przepisów, ale także ze względu na specyfikę podejścia do poszczególnych spraw przez pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nierzadko – obok procedury – problemem jest również pozyskanie dowodów, które byłyby wystarczające dla ZUS-u, lub sądu do tego, aby konkretne świadczenie zostało przyznane i to w zadowalającej wysokości (zdarza się tak zwłaszcza w sprawach o przyznanie prawa do emerytury, lub renty).  Bez rozeznania w procedurach obowiązujących w tego rodzaju postępowaniach i realiach działania organów rentowych bywa, że trudno jest osobie nie będącej prawnikiem uzyskać odpowiedni efekt.

Istotne dowody w sprawach o rentę lub emeryturę

emerytura adwokat Bydgoszcz

Chcąc uzyskać od ZUS-u korzystną decyzję o przyznaniu emerytury, lub renty, konieczne jest przedstawienie stosownych dowodów, np. dokumentów, lub zeznań świadków. Dokumenty muszą być sporządzone w sposób zgodny z przepisami i wystawione przez osoby uprawnione. Nierzadko jeden niewielki szczegół w dokumencie dotyczący sposobu jego sformułowania z powodów formalnych może spowodować, że zostanie uznany za niewiarygodny, a w konsekwencji ZUS uzna, że prawo do świadczenia określonej osobie nie przysługuje. Zeznania świadków natomiast winne korespondować z zebranymi w sprawie dokumentami, a nadto nie powinne wykluczać się wzajemnie. W toku postępowania przed ZUS ważne jest więc zadbanie o to, by przedstawione dowody nie budziły jego wątpliwości.

Sporne prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego

zasiłek macierzyński chorobowy Bydgoszcz

ZUS rozpatrując wniosek o przyznanie zasiłku chorobowego i macierzyńskiego bada, czy osoba taka przed złożeniem wniosku o świadczenie faktycznie wcześniej podlegała ubezpieczeniom społecznym. Zdarza się, że ZUS w drodze kontroli bada, czy osoba, która się o takie świadczenie ubiega faktycznie wykonywała działalność gospodarczą, lub czy wykonywała pracę wskazaną w umowie. W przypadku pracowników bada również, czy ich wynagrodzenie było adekwatne do ich kwalifikacji i faktycznie wykonywanej pracy. ZUS dokonuje stosownej kontroli w tym zakresie w szczególności, gdy z zebranych dokumentów wynika, że osoba, która miałaby otrzymać takie świadczenie, jest zatrudniana przez osobę jej bliską, np. członka rodziny.

Co robić, gdy ZUS odmówi przyznania świadczenia?

emerytura Bydgoszcz

Co do zasady od decyzji ZUS odmawiającej prawa do świadczenia przysługuje prawo do odwołania do sądu. W zależności od rodzaju sprawy stosowne pouczenie odnośnie możliwości i trybu odwołania jest dołączane do decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem właściwego organu rentowego (np. ZUS). Organ ten może je uwzględnić i z urzędu zmienić swoją decyzję wydając nową, od której z kolei również będzie przysługiwało odwołanie. W praktyce jednak ZUS w odpowiedzi z reguły podtrzymuje swoje stanowisko. Wtedy przesyła akta sprawy właściwemu sądowi wraz z odwołaniem wnioskodawcy i swoją odpowiedzią. Sąd – po zweryfikowaniu odwołania od strony formalnej – przesyła odpowiedź ZUS skarżącemu. Zaczyna się wtedy proces, w którym bardzo ważne jest dla strony przekonanie sądu do swoich racji.

Specyfika postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

renta adwokat Bydgoszcz

W toku procesu skarżący musi przedstawić stosowną argumentację zarówno prawną, jak nie dotyczącą stanu faktycznego i zebranych dowodów. Wtedy właśnie najbardziej przydaje się stosowna pomoc prawna ze strony profesjonalnego pełnomocnika. Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, ze względu na rodzaj rozpatrywanych w toku procesu zagadnień bywają bardzo skomplikowane. Zdarza się tak zwłaszcza w sprawach, w których konieczne jest wykazanie, czy osoba była w określonym okresie zdolna do pracy, a jeśli nie, to w jakim zakresie. Wtedy konieczne jest przeprowadzanie dowodu z opinii biegłych, które bywają kontrowersyjne i wymagają dodatkowej weryfikacji, co znacznie przedłuża proces. Osoby odwołujące się z reguły bowiem nie mają stosownej wiedzy i doświadczenia w wystąpieniach przed sądem, a już sam fakt wystąpienia przeciwko profesjonalnemu podmiotowi, jakim jest ZUS, powoduje, że w przypływie emocji nie argumentują tak, jak wymaga tego procedura. Bywa, że z powodu braku doświadczenia i wiedzy prawniczej strona nie reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika przegrywa proces pomimo, że mogła w drodze stosownej argumentacji uzyskać oczekiwane orzeczenie sądu. Dodatkowo – widząc w jak skomplikowanym i długim procesie przyszło im uczestniczyć – skarżący zniechęcają się i zaniechują dalszej walki. Zakres oferty kancelarii w sprawach o emerytury, renty i inne świadczenia z FUS

Zakres oferty kancelarii w sprawach o emerytury, renty i inne świadczenia z FUS

ZUS Bydgoszcz

Adwokat zapewnia kompleksową pomoc prawną przydatną do uzyskania świadczenia z FUS zgodnie z oczekiwaniami reprezentowanej strony. Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

  • konsultacje prawne;
  • sporządzenie pozwu i innych pism procesowych;
  • weryfikacja dokumentów pod kontem ich przydatności w sprawie przeciwko ZUS;
  • pomoc w zgromadzeniu dokumentów potwierdzających przesłanki potrzebne do uzyskania korzystnego orzeczenia sądu;
  • reprezentowanie klienta przed ZUS-em, oraz sądami obu instancji;
  • sporządzanie apelacji od wyroków sądowych;

Dobór najkorzystniejszego modelu postępowania

adwokat emerytury i renty Bydgoszcz

Udział w sprawie o świadczenie z FUS wiąże się z silnymi emocjami po stronie osoby wnioskującej o jego uzyskanie. Chodzi przecież – zwłaszcza w sprawach o emerytury i renty – o uzyskanie świadczeń, które będą pobierały przez długi czas, i które będą ich głównym, pewnym źródłem utrzymania. Muszą w należyty sposób zgromadzić odpowiedni materiał dowodowy oraz przedstawić odpowiednią argumentację prawną, co dla osób nieobeznanych w przepisach i orzecznictwie może być bardzo kłopotliwe, natomiast naprawienie ewentualnych błędów w tym zakresie może być z przyczyn proceduralnych w późniejszym czasie niemożliwe. Aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji od strony formalno-prawnej warto skorzystać z pomocy adwokata, który w sposób fachowy nie tylko udzieli pomocy od strony prawnej, ale także doradzi najbardziej praktyczne rozwiązanie, dopasowane do potrzeb i oczekiwań konkretnego klienta. Mając powyższe fakty na uwadze mająca siedzibę w Bydgoszczy „Kancelaria Adwokacka Roman Wiatrowski” oferuje pomoc prawną w toku postępowania przed ZUS -em i przed sądem ubezpieczeń społecznych – zarówno w Bydgoszczy, jak i, w razie potrzeby – każdym innym miejscu na terenie Polski.

ubezpieczenie społeczne Bydgoszcz

⭐⭐⭐⭐⭐

Ocena 5/5