Publikacje

Konsekwencje nienależytego zachowania dłużnika w toku postępowania w sprawie upadłości konsumenckiej

Data: 10 Sty 2018, Kategoria:

        Wielu dłużników nie zdaje sobie sprawy z tego jak ważne jest ich zachowanie w toku postępowania upadłościowego. Bywa, że lekceważą oni swoje obowiązki względem syndyka i sądu myśląc, że organy te już we własnym zakresie wykonają wszystko co niezbędne. Tym czasem to w dużej mierze od dłużnika – zarówno w toku…
CZYTAJ DALEJ…

Porada poradzie nierówna

Data: 13 Gru 2017, Kategoria:

    Rynek poradnictwa prawnego w Polsce jest aktualnie bardzo szeroki. Jest to w dużej mierze efektem tego, że wobec obecnego stanu prawnego do świadczenia pomocy prawnej w tym zakresie nie jest wymagane uzyskanie konkretnego tytułu zawodowego, np. adwokata, radcy prawnego czy doradcy podatkowego. Brak jest również aktualnie jakiegokolwiek przepisu, który wymagałby od osoby udzielającej…
CZYTAJ DALEJ…

Zasady zwrotu kaucji wpłaconej przez najemcę lokalu mieszkalnego i jego wysokość

Data: 18 Paź 2017, Kategoria:

         Z inicjatywy osób wynajmujących w umowach najmu lokalu mieszkalnego nierzadko zamieszczany jest zapis, według którego najemca przed odbiorem lokalu jest zobowiązany do wpłaty określonej kwoty tytułem kaucji. Kaucja ma z reguły stanowić zabezpieczenie roszczeń przysługujących wynajmującemu od najemcy z tytułu czynszu i opłat niezależnych od właściciela, a także innych zobowiązań obciążających…
CZYTAJ DALEJ…

Rozwód – co ogólnie warto o nim wiedzieć

Data: 14 Wrz 2017, Kategoria:

          W toku postępowania w sprawie o rozwód ustaleniu może podlegać nie tylko to, czy żądanie rozwiązania małżeństwa przez rozwód jest zasadne. W razie uwzględnienia tego żądania sąd – w zależności od okoliczności sprawy – ma obowiązek zawrzeć w wyroku również szereg innych, nie zawsze korzystnych dla konkretnej strony rozstrzygnięć.         …
CZYTAJ DALEJ…

Nie wszystkie należności podlegają umorzeniu

Data: 10 Sie 2017, Kategoria:

      Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej co do zasady ma na celu uregulowanie sytuacji finansowej dłużnika i uwolnienie go od zobowiązań finansowych, których nie jest w stanie uregulować. Istnieje jednak pewna kategoria długów, które co prawda są brane pod uwagę przez Sąd podczas orzekania w przedmiocie upadłości i ustalania planu…
CZYTAJ DALEJ…

Zaniedbanie byłego przedsiębiorcy, lub członka zarządu, przeszkodą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Data: 26 Lip 2017, Kategoria:

       Częstym błędem składających wniosek o ogłoszenie ich upadłości jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (upadłości konsumenckiej) jest nieuwzględnienie przy jego formułowaniu okoliczności, które skutkują jego oddaleniem. Dotyczy to zwłaszcza osób, które w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej prowadziły działalność gospodarczą i stały się niewypłacalne, lub też prowadziły…
CZYTAJ DALEJ…

Jak złożyć wniosek dowodowy w postępowaniu karnym

Data: 12 Lip 2017, Kategoria:

     Osoby uczestniczące w postępowaniu karnym w charakterze podejrzanego, lub oskarżonego, nie mają obowiązku dowodzenia swojej niewinności, jednak zdawanie się jedynie na to, że prokurator, lub sąd, zbiorą wszystkie niezbędne dowody i na ich podstawie wydadzą korzystny wyrok z reguły jest niewystarczające. Dlatego warto, aby brały one czynny udział w toku postępowania m.in. składając…
CZYTAJ DALEJ…

Jak zostać oskarżycielem posiłkowym w postępowaniu karnym

Data: 16 Cze 2017, Kategoria:

       Osoby pokrzywdzone przestępstwem często rezygnują z osobistego udziału w rozprawie karnej zakładając, że prokurator i sąd zgromadzą cały potrzebny materiał dowodowy, a sprawca przestępstwa zostanie właściwie ukarany i zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody w pełnej wysokości. Bywa jednak, że postępowanie karne nie potoczy się pomyśli pokrzywdzonego. Zdarza się tak w sprawach, w…
CZYTAJ DALEJ…

Kurator dla osoby, której miejsce pobytu jest nieznane – podstawy ustanowienia i zakres działania

Data: 26 maja 2017, Kategoria:

         W sprawie cywilnej w piśmie procesowym wnoszonym do sądu, powodującym wszczęcie postępowania w konkretnej sprawie, obowiązkowo powinien zostać wskazany m.in. adres miejsca zamieszkania, lub siedziby stron (uczestników). W przypadku osób fizycznych bywa jednak, że z różnych powodów nie wiadomo gdzie taka osoba mieszka, a wskazanie jej siedziby jest niemożliwe, gdyż nie…
CZYTAJ DALEJ…

Kredyt hipoteczny byłych małżonków w postępowaniu o podział majątku

Data: 23 maja 2017, Kategoria:

Małżonkowie – często zaraz po zawarciu związku – podejmują decyzję o wspólnym zakupie mieszkania. Z reguły są to osoby młode i niemajętne, dlatego muszą ubiegać się o kredyt hipoteczny, którego spłata jest rozłożona nierzadko nawet na kilkadziesiąt lat. Puki pożycie małżeńskie układa się dobrze, puty małżonkowie zgodnie go spłacają. Sytuacja zmienia się jednak diametralnie w…
CZYTAJ DALEJ…