Publikacje

Porada poradzie nierówna

Data: 13 gru 2017, Kategoria:

    Rynek poradnictwa prawnego w Polsce jest aktualnie bardzo szeroki. Jest to w dużej mierze efektem tego, że wobec obecnego stanu prawnego do świadczenia pomocy prawnej w tym zakresie nie jest wymagane uzyskanie konkretnego tytułu zawodowego, np. adwokata, radcy prawnego czy doradcy podatkowego. Brak jest również aktualnie jakiegokolwiek przepisu, który wymagałby od osoby udzielającej…
CZYTAJ DALEJ…

Zasady zwrotu kaucji wpłaconej przez najemcę lokalu mieszkalnego i jego wysokość

Data: 18 paź 2017, Kategoria:

         Z inicjatywy osób wynajmujących w umowach najmu lokalu mieszkalnego nierzadko zamieszczany jest zapis, według którego najemca przed odbiorem lokalu jest zobowiązany do wpłaty określonej kwoty tytułem kaucji. Kaucja ma z reguły stanowić zabezpieczenie roszczeń przysługujących wynajmującemu od najemcy z tytułu czynszu i opłat niezależnych od właściciela, a także innych zobowiązań obciążających…
CZYTAJ DALEJ…

Rozwód – co ogólnie warto o nim wiedzieć

Data: 14 wrz 2017, Kategoria:

          W toku postępowania w sprawie o rozwód ustaleniu może podlegać nie tylko to, czy żądanie rozwiązania małżeństwa przez rozwód jest zasadne. W razie uwzględnienia tego żądania sąd – w zależności od okoliczności sprawy – ma obowiązek zawrzeć w wyroku również szereg innych, nie zawsze korzystnych dla konkretnej strony rozstrzygnięć.         …
CZYTAJ DALEJ…

Jak złożyć wniosek dowodowy w postępowaniu karnym

Data: 12 lip 2017, Kategoria:

     Osoby uczestniczące w postępowaniu karnym w charakterze podejrzanego, lub oskarżonego, nie mają obowiązku dowodzenia swojej niewinności, jednak zdawanie się jedynie na to, że prokurator, lub sąd, zbiorą wszystkie niezbędne dowody i na ich podstawie wydadzą korzystny wyrok z reguły jest niewystarczające. Dlatego warto, aby brały one czynny udział w toku postępowania m.in. składając…
CZYTAJ DALEJ…

Jak zostać oskarżycielem posiłkowym w postępowaniu karnym

Data: 16 cze 2017, Kategoria:

       Osoby pokrzywdzone przestępstwem często rezygnują z osobistego udziału w rozprawie karnej zakładając, że prokurator i sąd zgromadzą cały potrzebny materiał dowodowy, a sprawca przestępstwa zostanie właściwie ukarany i zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody w pełnej wysokości. Bywa jednak, że postępowanie karne nie potoczy się pomyśli pokrzywdzonego. Zdarza się tak w sprawach, w…
CZYTAJ DALEJ…

Kurator dla osoby, której miejsce pobytu jest nieznane – podstawy ustanowienia i zakres działania

Data: 26 maj 2017, Kategoria:

         W sprawie cywilnej w piśmie procesowym wnoszonym do sądu, powodującym wszczęcie postępowania w konkretnej sprawie, obowiązkowo powinien zostać wskazany m.in. adres miejsca zamieszkania, lub siedziby stron (uczestników). W przypadku osób fizycznych bywa jednak, że z różnych powodów nie wiadomo gdzie taka osoba mieszka, a wskazanie jej siedziby jest niemożliwe, gdyż nie…
CZYTAJ DALEJ…

Kredyt hipoteczny byłych małżonków w postępowaniu o podział majątku

Data: 23 maj 2017, Kategoria:

Małżonkowie – często zaraz po zawarciu związku – podejmują decyzję o wspólnym zakupie mieszkania. Z reguły są to osoby młode i niemajętne, dlatego muszą ubiegać się o kredyt hipoteczny, którego spłata jest rozłożona nierzadko nawet na kilkadziesiąt lat. Puki pożycie małżeńskie układa się dobrze, puty małżonkowie zgodnie go spłacają. Sytuacja zmienia się jednak diametralnie w…
CZYTAJ DALEJ…

Zaliczenie okresów pracy w gospodarstwie rodziców przy ustalaniu prawa do emerytury – na co zwraca uwagę ZUS?

Data: 12 maj 2017, Kategoria:

Okresy pracy w gospodarstwie rolnym rodziców mogą zostać zaliczone do okresów składkowych przy ustalaniu prawa do emerytury. Konieczne jest jednak należyte wykazanie gdzie, w jakim okresie i w jakim wymiarze czasu była ona wykonywana oraz w jakim wieku była osoba, która tą pracę wykonywała. W przypadku osób, które pracowały w gospodarstwie rolnym rodziców chodzi o…
CZYTAJ DALEJ…

Ciężar dowodu w sprawie o mobbing

Data: 29 kwi 2017, Kategoria:

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Aby można było powiedzieć, że w konkretnym przypadku mamy do czynienia z…
CZYTAJ DALEJ…

Wina rozkładu pożycia a podział majątku

Data: 21 kwi 2017, Kategoria:

Co do zasady oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Przy ocenie czy owe „ważne powody” faktycznie wystąpiły sąd winien mieć na względzie całokształt…
CZYTAJ DALEJ…