Publikacje

Zamieszkiwanie z dłużnikiem alimentacyjnym bywa ryzykowne

Data: 20 kwi 2017, Kategoria:


Nie należy do rzadkości sytuacja, gdy dłużnik alimentacyjny zamieszkuje z osobami, które nie są zobowiązane do alimentacji wobec wierzyciela alimentacyjnego (np. z nową partnerką, lub ze swoimi rodzicami). Sytuacja taka bywa dla nich kłopotliwa, gdy przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu zostaje wszczęta egzekucja komornicza.

Wówczas istnieje ryzyko, że w toku egzekucji prowadzonej przeciwko takiemu dłużnikowi zostaną zajęte również ruchomości należące do tych współlokatorów. Umożliwia to artykuł 845 § 2a Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że „W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może zająć także ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez zgody tej osoby, chyba że przedstawi ona dowód, że ruchomości są jej własnością.”

W praktyce rzadko zdarza się, aby taki współlokator posiadał dowody własności swoich rzeczy w postaci dokumentów potwierdzających ich zakup. Wspomnieć przy tym należy m.in. że sam paragon może nie być dla komornika wystarczająco wiarygodny, gdyż z jego treści nie wynika kto konkretnie kupił daną rzecz. Wiarygodność przedstawianych dowodów podczas wizyty w miejscu zamieszkania dłużnika ocenia komornik i dużo zależy od jego indywidualnego podejścia do tej kwestii.

W sytuacji gdy pomimo tłumaczeń współlokatorów dłużnika alimentacyjnego komornik zajmie należące do nich rzeczy, przysługuje im prawo do wytoczenia przeciwko wierzycielowi powództwa o zwolnienie ich spod egzekucji. Jeśli natomiast dłużnik alimentacyjny kwestionuje prawo własności współlokatora (bo i takie sytuacje się zdarzają) to powództwo należy wytoczyć również przeciwko niemu. Współlokatorzy mają na jego wytoczenie miesiąc od dnia, w którym dowiedzieli się o zajęciu ich rzeczy. W toku procesu mogą wykazywać wszelkimi środkami dowodowymi, że są one ich własnością. W szczególności dowodami mogą być zeznania świadków i nie budząca wątpliwości dokumentacja fotograficzna na okoliczność stanu wyposażenia mieszkania sprzed momentu wprowadzenia się dłużnika alimentacyjnego do tego lokalu. Odnośnie natomiast rzeczy zakupionych już po dniu jego wprowadzenia się, dobrze jest przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające kto konkretnie je kupił. Najlepiej, jeśli są to precyzyjnie sformułowane umowy, lub imienne faktury.

Niezależnie od powyższych wywodów – współlokator dłużnika alimentacyjnego winien przede wszystkim pamiętać, że wartościowe rzeczy których własności nie jest w stanie w sposób nie budzący wątpliwości wykazać, dobrze jest trzymać z dala od lokalu, w którym dłużnik alimentacyjny zamieszkuje. Jeśli jednak już dojdzie do zajęcia rzeczy, które nie są własnością dłużnika, ważne jest aby powództwo o zwolnienie jej z egzekucji było należycie sformułowane i udokumentowane, gdyż ciężar wykazania, że nie jest ona własnością dłużnika spoczywa na powodzie.


POWRÓT >