Publikacje

Podstawy odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności

Data: 20 kwi 2017, Kategoria:


Osoby skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności mogą ubiegać się o warunkowe odroczenie jej wykonania. Jednak aby ich starania miały szansę powodzenia muszą oni wykazać przed sądem, że spełniają oni kryteria ustawowe, potrzebne do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia w tej kwestii.

Wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza obligatoryjnie do czasu ustania przeszkody. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo, dlatego we wniosku należy dokładne opisać na jakiego rodzaju dolegliwości cierpi oskarżony i dokładnie je udokumentować. Nadto dobrze jest również przedstawić argumenty przemawiające za uznaniem, że leczenie oskarżonego w warunkach pozbawienia wolności, lub też zaniechanie takiego leczenia z uwagi na brak możliwości jego kontynuowania w zakładzie karnym stanowi poważne zagrożenie dla jego zdrowia i życia.

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Z orzecznictwa sądów wynika, że aby uzyskać warunkowe odroczenie kary na tej podstawie należy wykazać, że:

– skutki osadzenia skazanego w konkretnym terminie będą faktycznie ciężkie dla niego, lub jego rodziny;

– uchronienie skazanego i jego rodziny przed tego rodzaju skutkami nie jest możliwe w inny sposób, niż poprzez udzielenie skazanemu odroczenia wykonania kary;

– skazany i jego rodzina nie mieli możliwości przygotowania się na konsekwencje osadzenia skazanego i im zapobieżenia;

– mając na uwadze właściwości i warunki osobiste skazanego można przyjąć, iż nie wykorzysta on okresu odroczenia w sposób sprzeczny z celem jego udzielenia, a w szczególności nie popełni w tym okresie nowego przestępstwa.

W praktyce ustalenie, czy zachodzą uzasadnione podstawy do złożenia wniosku o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia wymaga szczegółowej analizy konkretnego przypadku. Ważne jest też precyzyjne uargumentowanie wniosku, oraz przedstawienie stosownych dokumentów, adekwatnych do przedstawianych podstaw faktycznych.


POWRÓT >