Publikacje

Czy warto pisać testament?

Data: 20 kwi 2017, Kategoria:


Nierzadko osoby podeszłym wieku chcą – na wypadek swojej śmierci – uregulować kwestię dziedziczenia po nich. Zależy im przy tym z reguły, aby nikt z nie poczuł się pokrzywdzony.

Fakt nieuchronnego zbliżania się momentu śmierci członka rodziny posiadającego nawet nieznaczny majątek budzi u potencjalnych spadkobierców różnego rodzaju emocje. Niektórzy zawczasu planują w jaki sposób zagospodarują przypadającą im część spadku. Są też i tacy, którzy wprost starają się wymóc na starszym członku rodziny, aby napisał określonej treści testament powołując się przy tym np.: na rzekome swoje pilne potrzeby, „długi wdzięczności”, lub po prostu chęć dokuczenia innemu członkowi rodziny.

Trzeba pamiętać o tym, że rozrządzenie swoim majątkiem w sposób nie dający się pogodzić z interesami wszystkich osób, które są uprawnione do dziedziczenia po niej z mocy ustawy, może doprowadzić do sporów między nimi na tle podziału spadku.

Osoba pisząca testament winna mieć na uwadze, że jeżeli uprawniony do zachowku (w przypadku śmierci osoby w podeszłym wieku z reguły są to jego zstępni i małżonek) nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy testamentowemu roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Możliwe jest oczywiście wydziedziczenie w testamencie takiej osoby, a przez to pozbawienie jej prawa do zachowku, jednak zawarcie takiego postanowienia może prowadzić do jeszcze większych sporów między osobami zainteresowanymi spadkiem.

Warto, aby osoba która chce napisać testament zadała sobie pytanie czy będzie jeszcze do momentu swojej śmierci miała styczność z osobami, które zamierza pominąć w testamencie, lub nawet wydziedziczyć, oraz czy fakt sporządzenia testamentu nie wpłynie negatywnie na relacje pomiędzy członkami rodziny, z którymi jest najmocniej emocjonalnie związana.

Niepozostawienie po sobie testamentu spowoduje, że kwestie dziedziczenia i podziału spadku będą regulowały powszechnie obowiązujące przepisy prawa, natomiast ewentualne spory między spadkobiercami na tle dziedziczenia będzie rozstrzygał sąd powszechny.

Dobrze jest więc zastanowić się czy w ogóle warto pisać testament i ewentualnie jak go sformułować by uniknąć rodzinnych zatargów z rodziną oraz nie doprowadzić do sporów, które by mogły nie powstać, gdy testament był innej treści, lub gdyby go wcale nie było.


POWRÓT >