Publikacje

Zaliczenie okresów pracy w gospodarstwie rodziców przy ustalaniu prawa do emerytury – na co zwraca uwagę ZUS?

Data: 12 maja 2017, Kategoria:

Okresy pracy w gospodarstwie rolnym rodziców mogą zostać zaliczone do okresów składkowych przy ustalaniu prawa do emerytury. Konieczne jest jednak należyte wykazanie gdzie, w jakim okresie i w jakim wymiarze czasu była ona wykonywana oraz w jakim wieku była osoba, która tą pracę wykonywała. W przypadku osób, które pracowały w gospodarstwie rolnym rodziców chodzi o…
CZYTAJ DALEJ…

Ciężar dowodu w sprawie o mobbing

Data: 29 Kwi 2017, Kategoria:

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Aby można było powiedzieć, że w konkretnym przypadku mamy do czynienia z…
CZYTAJ DALEJ…

Wina rozkładu pożycia a podział majątku

Data: 21 Kwi 2017, Kategoria:

Co do zasady oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Przy ocenie czy owe „ważne powody” faktycznie wystąpiły sąd winien mieć na względzie całokształt…
CZYTAJ DALEJ…

Zamieszkiwanie z dłużnikiem alimentacyjnym bywa ryzykowne

Data: 20 Kwi 2017, Kategoria:

Nie należy do rzadkości sytuacja, gdy dłużnik alimentacyjny zamieszkuje z osobami, które nie są zobowiązane do alimentacji wobec wierzyciela alimentacyjnego (np. z nową partnerką, lub ze swoimi rodzicami). Sytuacja taka bywa dla nich kłopotliwa, gdy przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu zostaje wszczęta egzekucja komornicza. Wówczas istnieje ryzyko, że w toku egzekucji prowadzonej przeciwko takiemu dłużnikowi zostaną zajęte…
CZYTAJ DALEJ…

uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę – wymogi co do treści

Data: 20 Kwi 2017, Kategoria:

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.  Przyczyna ta musi być wskazana w taki sposób, aby nie budziło wątpliwości pracownika jakie konkretnie jego zachowania wzbudziły zastrzeżenia pracodawcy. Opis przyczyny musi umożliwiać jej indywidualizację…
CZYTAJ DALEJ…

upadłość konsumencka nie dla każdego

Data: 20 Kwi 2017, Kategoria:

   Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (dłużnik) chcąca złożyć wniosek o ogłoszenie jego upadłości musi pamiętać o tym, że jej ogłoszenie uzależnione od spełnienia szeregu wymogów określonych w ustawie Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). Przed jego złożeniem warto poznać te wymogi, aby uniknąć różnego rodzaju niedogodności natury formalnej jakie…
CZYTAJ DALEJ…

Podstawy odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności

Data: 20 Kwi 2017, Kategoria:

Osoby skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności mogą ubiegać się o warunkowe odroczenie jej wykonania. Jednak aby ich starania miały szansę powodzenia muszą oni wykazać przed sądem, że spełniają oni kryteria ustawowe, potrzebne do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia w tej kwestii. Wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie…
CZYTAJ DALEJ…

Podstawa wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego zawartej na czas nieokreślony nie może być dowolna

Data: 20 Kwi 2017, Kategoria:

Wiele osób dysponujących wolnymi lokalami mieszkalnymi decyduje się na ich wynajęcie osobom chcącym w nim zamieszkać, aby móc czerpać z tego tytułu korzyści finansowe. Formułując treść umowy najmu z reguły starają się przede wszystkim zabezpieczyć swoje interesy nie zadając sobie trudu, aby uprzednio zapoznać się z treścią przepisów regulujących prawa i obowiązki stron takiej umowy….
CZYTAJ DALEJ…

Czy warto pisać testament?

Data: 20 Kwi 2017, Kategoria:

Nierzadko osoby podeszłym wieku chcą – na wypadek swojej śmierci – uregulować kwestię dziedziczenia po nich. Zależy im przy tym z reguły, aby nikt z nie poczuł się pokrzywdzony. Fakt nieuchronnego zbliżania się momentu śmierci członka rodziny posiadającego nawet nieznaczny majątek budzi u potencjalnych spadkobierców różnego rodzaju emocje. Niektórzy zawczasu planują w jaki sposób zagospodarują…
CZYTAJ DALEJ…

Skutki fikcyjnego zatrudnienia pracownika w celu uzyskania świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Data: 20 Kwi 2017, Kategoria:

Zdarza się, że osoby mające poważne problemy zdrowotne, lub kobiety w ciąży, chcąc uzyskiwać wysokie świadczenia Z FUS z tytułu ubezpieczenia chorobowego, zawierają umowę o pracę ze znajomą osobą prowadzącą działalność gospodarczą ustalając z nią jednocześnie, że faktycznie nie będą świadczyły pracy na jej rzecz. W takiej umowie wskazują wysokie wynagrodzenie, nieadekwatne do ustalonego zakresu…
CZYTAJ DALEJ…