Publikacje

Nie wszystkie należności podlegają umorzeniu

Data: 10 Sie 2017, Kategoria:


      Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej co do zasady ma na celu uregulowanie sytuacji finansowej dłużnika i uwolnienie go od zobowiązań finansowych, których nie jest w stanie uregulować. Istnieje jednak pewna kategoria długów, które co prawda są brane pod uwagę przez Sąd podczas orzekania w przedmiocie upadłości i ustalania planu spłaty, ale umorzeniu nie podlegają. Sąd to: zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

      Niewyegzekwowanie tych należności przez wierzyciela w całości w toku postępowania upadłościowego nie stoi na przeszkodzie ponownemu wszczęciu ich egzekucji po jego zakończeniu wraz z odsetkami poprzez komornika. Dotyczy to również sytuacji, w której należności okresowe (np. alimenty) były wypłacane z masy upadłości w kwocie niższej niż zasądzone. Składając wniosek o ogłoszenie upadłości warto więc – mając na uwadze charakter zadłużenia – rozważyć, czy składanie wniosku o ogłoszenie upadłości w konkretnym przypadku w ogóle się opłaca.


POWRÓT >