Publikacje

Zaniedbanie byłego przedsiębiorcy, lub członka zarządu, przeszkodą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Data: 26 Lip 2017, Kategoria:


       Częstym błędem składających wniosek o ogłoszenie ich upadłości jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (upadłości konsumenckiej) jest nieuwzględnienie przy jego formułowaniu okoliczności, które skutkują jego oddaleniem. Dotyczy to zwłaszcza osób, które w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej prowadziły działalność gospodarczą i stały się niewypłacalne, lub też prowadziły sprawy innego podmiotu i reprezentowały go w czasie gdy stał się niewypłacalny.

        Podstawą do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest między innymi okoliczność, że w okresie dziesięciu lat przed jego złożeniem osoba go składająca mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosiła w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Osobą zobowiązaną do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest nie tylko niewypłacalny dłużnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek ten spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.

       Termin do złożenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości dla dłużników będących podmiotami innymi niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej wynosi 30 dni od dnia wstąpienia u nich stanu niewypłacalności (do 31.12.2015 r. wynosił 2 tygodnie). Termin ten nie podlega wydłużeniu i jest nieprzywracalny.

      Sąd rozpatrując wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na wstępie przede wszystkim bada, czy zachodzą ustawowe przesłanki do jego oddalenia. Jeśli ustali, że wnioskodawca w okresie dziesięciu lat przed jego złożeniem był zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości – bądź swojej jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą, bądź innego podmiotu – i wniosku takiego w ustawowym terminie nie złożył, to jego wniosek o ogłoszenie  upadłości konsumenckiej zostanie oddalony.

      Badanie czy wnioskodawca w ciągu ostatnich dziesięciu lat był zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości swojej jako przedsiębiorcy, lub innego podmiotu, wymaga dokładnej analizy finansowej konkretnego przypadku. Warto jednak poświęcić na nią trochę czasu, by uniknąć niepotrzebnych komplikacji na etapie rozpatrywania przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.


POWRÓT >