Publikacje

Jak złożyć wniosek dowodowy w postępowaniu karnym

Data: 12 lip 2017, Kategoria:


     Osoby uczestniczące w postępowaniu karnym w charakterze podejrzanego, lub oskarżonego, nie mają obowiązku dowodzenia swojej niewinności, jednak zdawanie się jedynie na to, że prokurator, lub sąd, zbiorą wszystkie niezbędne dowody i na ich podstawie wydadzą korzystny wyrok z reguły jest niewystarczające. Dlatego warto, aby brały one czynny udział w toku postępowania m.in. składając stosowne wnioski o przeprowadzenie dowodów (wnioski dowodowe) w celu wykazania, że np. materiał dowodowy dotychczas zgromadzony w sprawie nie wskazuje na to, że są winne popełnienia zarzucanego im czynu.

         Wnioski dowodowe zarówno w toku postępowania przygotowawczego jak i sądowego można składać zarówno ustnie do protokołu, lub na piśmie. Treść wniosku zależy od tego jakiego rodzaju dowód ma zostać przeprowadzony. W każdym wniosku należy dokładnie określić na jaką okoliczność wskazujemy konkretny dowód (teza dowodowa). Dobrze też jest zwięźle uzasadnić dlaczego przeprowadzenie konkretnego dowodu na wskazaną okoliczność będzie miało w sprawie istotne znaczenie, oraz że nie ma przeszkód prawnych do jego przeprowadzenia. Warto również (w zależności od konkretnego przypadku) podać sposób przeprowadzenia dowodu.

         Dowodem w postępowaniu karnym mogą być np. zeznania świadków, opinie biegłych, dokumenty, oględziny, a także eksperyment procesowy. W zależności o jaki dowód chodzi należy we wniosku dowodowym podać informacje pozwalające na jego przeprowadzenie.

         Wnioskując o przeprowadzeni dowodu z zeznań świadków należy wskazać adres, pod którym sąd może doręczyć im wezwanie, lub ewentualnie wnioskować o przeprowadzenie czynności mających na celu ustalenie takiego adresu.

         Wnioskując o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych, oględzin, lub eksperymentu procesowego warto wskazać specjalizację biegłych i specjalistów, którzy mają brać udział w jego przeprowadzeniu, a także jakie materiały zgromadzone w toku postępowania należy im udostępnić.

             Wnioskując o przeprowadzenie dowodu z dokumentu należy go przedstawić, lub ewentualnie wskazać kto go posiada, aby sąd, lub prokurator, mogli zwrócić się o jego wydanie.

               Warto pamiętać, że wniosek dowodowy zostanie oddalony, jeżeli:

1) przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne;

2) okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy albo jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy;

3) dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności;

4) dowodu nie da się przeprowadzić;

5) wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania.

            Wniosek dowodowy nie może zostać oddalony na tej podstawie, że dotychczasowe dowody wykazały przeciwieństwo tego, co wnioskodawca zamierza udowodnić, natomiast oddalenie wniosku dowodowego przez organ prowadzący postępowanie nie stoi na przeszkodzie późniejszemu dopuszczeniu dowodu, chociażby nie ujawniły się nowe okoliczności.

             Podkreślenia wymaga, że w dużej mierze od prawidłowego sformułowania wniosku dowodowego zależy, czy konkretny dowód zostanie dopuszczony i przeprowadzony, a w konsekwencji, czy okoliczności korzystnie dla podejrzanego, lub oskarżonego, zostaną wykazane. Dlatego warto przed jego złożeniem dokładnie zastanowić się nad jego treścią, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, a także rozważyć, czy przeprowadzenie konkretnego dowodu we wskazany sposób nie doprowadzi do ujawnienia również niekorzystnych okoliczności.

 


POWRÓT >