Publikacje

Kurator dla osoby, której miejsce pobytu jest nieznane – podstawy ustanowienia i zakres działania

Data: 26 maj 2017, Kategoria:


         W sprawie cywilnej w piśmie procesowym wnoszonym do sądu, powodującym wszczęcie postępowania w konkretnej sprawie, obowiązkowo powinien zostać wskazany m.in. adres miejsca zamieszkania, lub siedziby stron (uczestników). W przypadku osób fizycznych bywa jednak, że z różnych powodów nie wiadomo gdzie taka osoba mieszka, a wskazanie jej siedziby jest niemożliwe, gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej.

         Niewskazanie adresu zamieszkania takiej osoby co do zasady jest brakiem formalnym pisma. Jeśli nie zostanie od uzupełniony w zakreślonym przez sąd terminie, to złożony pozew (lub wniosek) zostanie odrzucony. Aby tego uniknąć można złożyć wniosek o ustanowienie kuratora do doręczeń dla osoby, której miejsce pobytu jest nieznane. W razie jego ustanowienia sąd doręczy odpis złożonego pisma kuratorowi ze skutkiem doręczenia stronie, dla której został ustanowiony, a dalsze postępowanie toczyć się będzie z jego udziałem. Kurator winien podjąć działania mające na celu ustalenie miejsca pobytu strony, za którą działa i zawiadomić ją o toczącym się postępowaniu – jeśli to zrobi, to sąd może cofnąć jego wyznaczenie. Do tego momentu ma on obowiązek podejmować czynności procesowe niezbędne do obrony jej praw w sprawie, w której został ustanowiony.

         Składając wniosek o ustanowienie kuratora ważne jest, aby nie tylko podać w nim, że miejsce pobytu strony jest nieznane, ale także uprawdopodobnić brak wiedzy na ten temat. Nieuprawdopodobnienie tej okoliczności skutkuje bowiem co do zasady oddaleniem wniosku o jego ustanowienie. Wyjątki od tej zasady występują w toku postępowań sprawach o roszczenia alimentacyjne, w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka i o związane z tym roszczenia, a także w postępowaniu nieprocesowym (np. dotyczących władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, lub sprawach spadkowych) – tych postępowaniach sąd z urzędu przeprowadza dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania poszukiwanej osoby. W toku dochodzenia w szczególności może on zwracać się do różnych organów o podanie gdzie ta osoba przebywa.

         Uprawdopodobnienie może nastąpić np. poprzez wskazanie osób bliskich strony, której miejsce pobytu nie jest znane, jako świadków na okoliczność tego, gdzie ona przebywa – niewiedza tych osób w tym zakresie może być dobrym argumentem zwłaszcza w sprawach rodzinnych. Uprawdopodabniać można również za pomocą wszelkich innych dowodów wskazujących na to, że brak jest wiadomości na temat jej miejsca pobytu – sposób sformułowania argumentów w tym zakresie zależy od okoliczności konkretnego przypadku i rodzaju sprawy.


POWRÓT >