Publikacje

Ciężar dowodu w sprawie o mobbing

Data: 29 kwi 2017, Kategoria:


Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Aby można było powiedzieć, że w konkretnym przypadku mamy do czynienia z mobbingiem wszystkie jego cechy muszą wystąpić łącznie, a ciężar udowodnienia, że tak właśnie było, spoczywa na pracowniku.
Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Aby jednak móc skutecznie dochodzić zadośćuczynienia pracownik musi wykazać związek przyczynowy pomiędzy wystąpieniem mobbingu, a rozstrojem zdrowia. Z reguły pracodawcy w tego rodzaju procesach wskazują, że nawet jeśli pracownik był ofiarą mobbingu, to rozstrój zdrowia, na którego wystąpieniu opiera żądanie zapłaty zadośćuczynienia, nie był spowodowany stosowaniem mobbingu, lecz wystąpieniem u pracownika innych, niezwiązanych z mobbingiem dolegliwości. Ważne jest więc, aby pracownik przedstawił sądowi nie budzącą wątpliwości dokumentację medyczną wskazującą na mobbing jako na przyczynę rozstroju zdrowia.
Sprawy, w których pracownik dochodzi zadośćuczynienia od pracodawcy z tytułu mobbingu wymagają szczególnego zaangażowania pracownika, który nie tylko musi wykazać sam fakt wystąpienia mobbingu, ale także zasadność jego żądania zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę, której wskutek mobbingu doznał. Już w pozwie winien on przedstawić wszelkie twierdzenia i dowody konieczne do rozpoznania sprawy, bowiem sąd – co do zasady – pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, lub dalszym piśmie przygotowawczym dopuszczonym przez sąd bez swojej winy, lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Przed wniesieniem pozwu dobrze jest więc dokładnie rozważyć, czy materiał dowodowy, który ma być przedstawiony w sądzie jest – oceniając obiektywnie – wystarczający.


POWRÓT >