Publikacje

Wina rozkładu pożycia a podział majątku

Data: 21 kwi 2017, Kategoria:


Co do zasady oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Przy ocenie czy owe „ważne powody” faktycznie wystąpiły sąd winien mieć na względzie całokształt postępowania małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej w zakresie wykonywania ciążących na nich obowiązków względem rodziny, którą przez swój związek założyli. Sąd w sprawie o podział majątku, w której jeden z byłych małżonków żąda ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym ocenia więc de facto te same okoliczności, które mogą przemawiać za uznaniem jednego z małżonków za winnego rozkładu pożycia w sprawie o rozwód.

Żaden przepis nie zobowiązuje sądu orzekającego w sprawie o podział majątku po rozwodzie do uznania a priori, że jeżeli jeden małżonek został w wyroku rozwodowym uznany za winnego rozkładu pożycia, to jest to „ważny powód” do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym na korzyść drugiego. Nadto należy mieć na uwadze, że sąd orzekający w sprawie o podział majątku (sąd rejonowy) orzeka w innym składzie niż sąd w sprawie o rozwód (sąd okręgowy) i sam dokonuje oceny, czy powody uznania jednego z małżonków za winnego rozkładu pożycia są wystarczająco „ważne”, by dokonać ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Powody przemawiające za uznaniem jednego z małżonków za winnego rozkładu pożycia mogą więc uzasadniać żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, jednakże ocena w tym zakresie należy do sądu orzekającego o podziale. Dlatego ważne jest, aby wniosek o podział majątku wspólnego zawierał odpowiednio przekonującą argumentację.


POWRÓT >