Publikacje

uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę – wymogi co do treści

Data: 20 kwi 2017, Kategoria:


W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.  Przyczyna ta musi być wskazana w taki sposób, aby nie budziło wątpliwości pracownika jakie konkretnie jego zachowania wzbudziły zastrzeżenia pracodawcy. Opis przyczyny musi umożliwiać jej indywidualizację w miejscu i w czasie, przy czym konkretność wskazania tej przyczyny należy oceniać z uwzględnieniem innych, znanych pracownikowi okoliczności uściślających tę przyczynę. Jeśli więc pracownikowi dobrze wiadomo z innych źródeł jakie konkretnie zarzuty do jego pracy ma pracodawca, to wskazanie w uzasadnieniu wypowiedzenia przyczyny w sposób bardziej ogólny nie stanowi istotnej nieprawidłowości. Ważne jest jednak, aby przyczyna była wskazana w sposób zrozumiały dla pracownika.

Uzasadnienie oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy nie musi być przygotowane przez osoby posiadające wykształcenie w zakresie prawa pracy. Nie musi tez być w nim wskazana podstawa prawna złożonego wypowiedzenia – wystarczy, jeśli wypowiedzenie będzie zawierało wzmiankę, że nastąpiło ono z zachowaniem okresu wypowiedzenia, lub, w zależności od sytuacji, bez wypowiedzenia.

Niepodanie w uzasadnieniu przyczyny wypowiedzenia, lub jej niewłaściwe podanie powoduje, że pracownik uzyskuje możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń od pracodawcy przewidzianych w Kodeksie pracy, przy czym ustalenie czy uzasadnienie faktycznie zostało niewłaściwie sformułowane wymaga szczegółowej analizy konkretnego przypadku, z uwzględnieniem nie tylko przepisów prawa, ale także orzecznictwa sądów.


POWRÓT >