Publikacje

upadłość konsumencka nie dla każdego

Data: 20 Kwi 2017, Kategoria:


   Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (dłużnik) chcąca złożyć wniosek o ogłoszenie jego upadłości musi pamiętać o tym, że jej ogłoszenie uzależnione od spełnienia szeregu wymogów określonych w ustawie Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). Przed jego złożeniem warto poznać te wymogi, aby uniknąć różnego rodzaju niedogodności natury formalnej jakie mogą wyniknąć w razie ich niespełnienia.

   Przede wszystkim osoba fizyczna chcąca skutecznie złożyć taki wniosek musi być niewypłacalna. Za osobę niewypłacalną ustawa uznaje taką, która utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że niewypłacalną jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu tych zobowiązań przekracza trzy miesiące. W razie niewystąpienia przesłanki niewypłacalności sąd oddali wniosek.

   Sąd oddala wniosek ogłoszenie upadłości również jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie, lub wskutek rażącego niedbalstwa (np. zaciągał pożyczki wiedząc, że nie będzie w stanie ich spłacić).

   O ile przeprowadzenie postępowania nie jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi sąd oddala wniosek również, gdy stwierdzi wystąpienie w ciągu dziesięciu lat przed jego złożeniem chociażby jednej z poniżej wymienionych okoliczności:

– w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe o ogłoszenie jej upadłości jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na jego wniosek (np. z powodu ukrywania przed syndykiem swojego majątku);

– ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120 ustawy (np. z powodu zawinionego przez niego niewykonywania planu spłaty wierzycieli);

– dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości (np. wcześniej – w czasie prowadzenia działalności gospodarczej – pomimo wystąpienia stanu niewypłacalności nie złożył w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie swojej upadłości w trybie przewidzianym dla przedsiębiorcy);

– czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

   Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości także jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika, lub zwiększenia jej stopnia, doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności, lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności, lub humanitarnymi. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości także gdy dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą, lub niezupełne, chyba że niezgodność, lub niezupełność, nie są istotne, lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności, lub humanitarnymi.

   Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że bardzo istotnym jest, aby formułując wniosek o ogłoszenie „upadłości konsumenckiej” szczególną uwagę zwrócić na to, czy wobec opisanych przesłanek do jego oddalenia mamy w ogóle szansę na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia.


POWRÓT >